Hälsoprogram Nivå 1

Undersökningstillfällen för andning och temperaturreglering

Följande tillfällen finns tillgängliga för att undersöka sin  bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg eller mops i hälsoprogrammet för  andning och temperaturreglering.

Lördagen den 12 september 2020
Plats: Landvetter
Undersökande veterinärer: Jenny Holmberg och Jonna Petersson

Kostnad: 750 kr.

Anmälan och information: Lotta Olsson, SKK, 08-795 30 03

Läs mer om hälsoprogrammet här:

Minnesanteckningar förda vid mötet med berörda rasklubbar gällande Besiktningsintyg avseende vuxen hund av brakycefal typ.

12 mars 2019.

Närvarande:

Helena Skarp, Maria Ehrenberg, Lotta Olsson, SKKs kansli.

Ewa Bewick och Therese Pettersson, Svenska klubben för Engelsk bulldogg, SKEB.

Taru Ylikylä: Svenska Bostonterrierkubben

Stefan Lindqvist: Mopsorden och Svenska Dvärghundsklubben, SDHK.

Sofie Törnqvist och Jan-Ingvar Andersson, Fransk bulldogg klubb. FBK.

Minnesanteckningar: Lotta Olsson

1. Helena hälsade alla välkomna till ett möte som vi hoppas ska räta ut lite frågetecken och att vi ska komma framåt i arbetet med att få igång användandet av det nya intyget.

2. Helena gick igenom bakgrunden och hur arbetet gått till när besiktningsintyget tagits fram.

Redan 2015 kom det från rasklubbshåll en önskan att ta fram ett besiktningsintyg. Efter Trubbnosuppropet tillsattes en arbetsgrupp, där bl a SKEB ingick, för att ta fram någon form av besiktning av brakycefala vuxna hundar.

Det finns i flera andra länder olika typer av besiktningar när det gäller brakycefala raser. SKK har tagit del av dessa och bl a varit i kontakt med Finland för att få höra deras erfarenheter så här långt.

Under arbetet med att ta fram intyget har ett antal veterinärer deltagit och 45 hundar fördelat över raserna besiktigats vid totalt fyra tillfällen + ett sista kalibreringstillfälle.

3. AKs beslut om att införa Besiktningsintyg avseende vuxen hund av brakycefal typ

Utdrag ur SKK/AKs protokoll 1 2019, § 21 c)

SKK/AK beslutade att införa central registrering (hälsoprogram nivå 1) av avelsbesiktningsintygen för engelsk bulldogg, fransk bulldogg, bostonterrier och mops. Det innebär att det inte föreligger några krav på avelsdjur att ha genomfört besiktningen men att besiktningen är tillgänglig för hundar av dessa raser. Att hunden har genomgått en besiktning (eller valt att avbryta eller rekommenderats att avbryta) kommer alltså att registreras hos SKK centralt och resultaten av undersökningen kommer i likhet med andra hälsoprogram att publiceras offentligt för att möjliggöra utnyttjandet av denna information i avelsarbetet. Det kommer att vara möjligt att genomföra testet med början redan våren 2019 och den centrala registreringen av resultaten påbörjas så snart IT-stöd finns.

Hälsoprogram på nivå 1 betyder att resultatet registreras i SKKs databas men att det är helt frivilligt att låta undersöka sin hund. Det finns alltså inget krav på att undersökning måste göras innan avel. Hälsoprogram på nivå 1 gäller tillsvidare (som för alla andra hälsoprogram) och införs direkt. Hälsoprogrammet gäller inledningsvis dessa fyra raser.

I samband med att ovanstående beslut togs av SKK/AK så har AK gjort följande uttalande när det gäller avel med brakycefala raser, vilket är en utveckling och förtydligande av det uttalande SKK gjort tidigare gällande avel med brakycefala raser:

SKK/AK anser att det inte är förenligt med svensk djurskyddslagstiftning eller Svenska Kennelklubbens grundregler, punkt 2:2, att till avel använda en hund som till följd av sin kortskalliga utformning uppvisar kliniska symptom från sin andning eller har en anatomisk utformning som ökar risken för hälsoproblem hos den aktuella individen eller dess avkomma.

Det är aldrig förenligt med grundreglerna att till avel använda hundar med:

– kraftiga andningsmissljud

– kraftigt ansträngd andning (för tecken på detta se nedan) samt dyspné (andnöd) eller cyanos (bleka slemhinnor)

– uttalad värmekänslighet eller trötthet, kollaps, svimningar

– kraftigt knipta näsborrar

Brakycefali (kortskallighet) innebär en förändring av skallens ben med kortare skalle och nosparti och olika grader av påverkan på näsborrarnas öppningar liksom de strukturer som ska rymmas och fungera inuti skallen. Kortskalliga hundar löper, på grund av denna förändring, risk att drabbas av hälsoproblem, varav de mest allvarliga är kopplade till andningen och temperaturregleringen. I sina allvarligare former kan dessa problem ha stor inverkan på hundens hälsa och välfärd och påverka möjligheten till ett normalt hundliv. Exempel på symtom från andningsvägarna orsakade av kortskallighet omfattar andningsmissljud, ansträngd andning (ex. bukandning, andning med öppen mun, mednickning med huvudet), oförmåga att reglera temperaturen, värmekänslighet, överhettning, svimning, trötthet, ovilja att leka och motionera.

SKK/AK menar att de hundar som används i avel bör ha ett mycket gott allmäntillstånd, vara i avsaknad av andningsmissljud, andas utan ansträngning, kunna reglera sin temperatur tillfredsställande, vara i sunt hull, ha öppna och i alla avseenden normalt utformade näsborrar, samt ha en noslängd som inte är överdrivet kort. I undantagsfall samt under en övergångsperiod när avelsarbetet fokuserar på en förskjutning mot en mindre utpräglad kortskallighet kan dock hundar som inte uppfyller alla dessa ovannämnda parametrar användas i avel men då i kombinationer som påverkar den aktuella rasens medelvärde i positiv riktning avseende ovanstående parametrar. I sådana fall bör undantaget inte avse samma parameter hos båda föräldrarna.

Hundar som inte uppfyller de önskvärda egenskaperna i flera av de beskrivna parametrarna bör inte användas i avel.

Observera att ovanstående uttalande gäller alla raser och oavsett om hunden genomfört undersökning inom hälsoprogrammet eller ej.

4. Intygets utformning

Maria gick igenom intygets olika delar. Intyget kommer att tryckas upp på tresidigt kalkylerande papper så att hundägaren kan få ett ex, ett ex till veterinären och ett skickas in till SKK. Det finns en del som hundägaren fyller i och en som veterinären fyller i. Eftersom intyget sträcker sig över tre sidor kommer varje hund att behöva tre stycken tresidiga blanketter vid varje besiktning.

Besiktningen får ingen godkänd eller inte godkänd status. Påbörjad besiktning kommer att registreras även om den avbryts av någon anledning.

Innan IT systemet är på plats för registrering i SKKs databas så kommer vi att samla dessa på SKK för registrering i efterhand. Detta för att det inte ska bli någon fördröjning av igångsättandet. Den del av intyget som hundägaren fyller i registreras inte.

SKK står för tryckkostnaden av intyget och intyget kommer inte att kosta något under uppstartstiden (två år).

Här diskuterades också bl a de olika parametrarna som tas med i intyget. Några frågor som kom upp var:

– Vad är en kort nos?

– Kraniofaciala kvoten.

– Näsborrarnas utformning. Vi lovade lägga till den förtydligande texten till de olika nivåerna som finns från Cambridge BOAS grupp, i svensk översättning.

– Kräkningar

– Luftfuktighetens betydelse när besiktningens genomförs.

– Olika parametrar kan vara olika viktiga för de olika raserna.

Viktigt att allt som kommer fram under uppstartsperioden dokumenteras för att en ordentlig utvärdering ska kunna göras.

5. Projektets uppstart

Vår förhoppning är att vi redan nu under våren ska kunna genomföra besiktningar. SKK har beslutat att bistå med kansliresurs, Lotta Olsson, under uppstartstiden på två år. Lottas roll blir att hjälpa till med samordning gällande det praktiska. Att tillsammans med raskubbarna boka tillfällen på lämpliga platser runt om i landet där det finns intresserade hundägare. Lotta arbetar på att ta fram en manual om hur det praktisk går till att ordna en besiktning. Skickas ut så snart den är färdig.

Det kommer inte att bli en fast avgift för besiktningen utan det är de faktiska kostnaderna som kommer delas på de deltagande hundarna per tillfälle. Detta är att jämföra med kostnader för ex. ögonlysning, BPH och ledröntgen.

– Viktigt att ras- och specialklubbarna utser någon i klubben, gäller även SDHK, som är ansvarig för besiktningar.

– Viktigt att så många hundar som möjligt genomför besiktningen under de första åren så att det finns underlag för utvärdering, både av resultat och intygets utformning men även av själva arrangemangen.

– Rasklubbarna har ett stort ansvar att föra ut informationen till uppfödarna om besiktningsintyget, varför man ska göra det och vikten av så många hundar som möjligt besiktigas.

Här diskuterades även:

– Hur når vi de oseriösa?

– Det är mycket hundar på marknaden som inte registreras.

– Farhågor finns att ”oseriösa” förfalskar intyg.

– Ett större engagemang från Jordbruksverket och länsstyrelserna önskas i arbetet med oseriösa uppfödare och personer som regelbundet importerar ett stort antal valpar.

SKK informerade om att Samverkansgruppen för hundvälfärd, där SKK ingår, även i år kommer att ha en kampanj om att inte köpa smuggelhundar. Nyhet att även blocket.se kommer att vara delaktiga. SKKs Uppfödar- och kennelkonsulent kommitté, UKK, har beslutat att inte tillåta registrering av hundar födda i Serbien men som importeras med pass utfärdat i EU land, vilket görs återkommande.

6. Sammanfattande diskussioner

Framfördes från rasklubbarnas representanter:

– Uppfödare har efterfrågat denna typ av besiktning under en längre tid och bra att vi nu kommit en bit på väg.

– Viktigt att hundar från olika ”populationer” besiktas, inte bara tilltänkta avelsdjur.

– Att det finns möjlighet att besikta på olika platser i landet, här har rasklubbarna en central roll i planeringen.

– Viktigt att detta blir bra och inte ”rinner ut i sanden” på grund av att det ideella arbetet inte räcker till.

– Att anmälan är bindande och att man får betala även om man uteblir.

– För att minska kostnaden per hund så kan man söka pengar från fonder och försöka få både kommersiella och klubbsponsring.

– Viktigt att även SDHK är delaktiga i detta då det är specialklubb för fransk bulldogg och mops.

– Viktigt att få fram information om intyget till så många som möjligt via klubbtidningar, hemsidor, rasträffar och sociala medier. Detta på ett enkelt sätt så att alla förstår.

– Viktigt att få ut information om hur intyget ska tolkas.

– Hur undviker vi att uppfödarna gör ett medvetet urval av hundar som besiktigas? Att endast de ”bästa” kollas.

– Redan nu är det bra att tänka på om besiktningen ska göras flera ggr, ex om det görs när hunden är två år, behöver man göra om det senare också?

– Hur säkerställer vi att det blir likhet i bedömningen?

Framfördes från SKK:

– Kalibrering av veterinärerna är viktig och detta kommer att göras kontinuerligt. Viktigt att det blir likhet i bedömningen.

– Vid registreringen av intyget i SKKs databas så registreras inte hundägardelen.

– Berörda myndigheter är informerade om införande av besiktningsintyget via Samverkansgruppen för djurvälfärd, som hade möte v 10. De ställer sig positiva till detta.

– Vi vet idag att den nya djurskyddslagen är tydligare i sina skrivningar att hundar ska kunna ha normala funktioner. Hur detta kommer att tolkas i praktiken vet vi inte än, föreskrifterna är just nu ute på remiss och SKK är en av remissinstanserna.

– Robinow syndrome, som vi informerat om tidigare, kommer att diskuteras inom NKU.

– Trubbnossidan på skk.se är fortfarande under uppbyggnad och det kommer att läggas ut information om besiktningsintyget och det kommer förhoppningsvis att finnas lista med tillgängliga veterinärer.

7. Mötet förklarades härmed avslutat och Helena tackade alla för stort engagemang.