Information om inventeringsstudie

Inventering
av raserna Mops, Fransk bulldogg, Engelsk bulldogg och Bostonterrier

Tack för att du deltar i inventeringsstudien med din hund!
Här nedan finns information angående inventeringen.

Bakgrund
SKK har sedan länge ett program för att motverka exteriöra överdrifter förknippade med bland annat andningsproblem hos hundar. Svenska kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutade i början av 2017 att konkreta åtgärder måste göras för att komma till rätta med de exteriöra överdrifter som ger andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier.

Inventeringen av dessa raser är en del i SKKs arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Förutom SKK är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, involverade i inventeringen och är ansvariga för de genetiska analyserna. SKK och SLU samarbetar även med rasklubbarna inom respektive ras. Denna inventering kommer även att göras i Danmark, Norge och Finland.

Inventeringens syfte
Inventeringens syfte är att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och exteriör variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig variation såväl exteriört som genetiskt för att säkerställa en sund utveckling av dessa raser med minskning av BOAS relaterade hälsoproblem. BOAS, Brachycephalic obstructive airway syndrome, är ett syndrom där hunden får andningsproblem på grund av den korta nosen som gör det trångt i och runt luftvägarna.

På inventeringen

  1. Uppgifter om hunden lämnas samt en ID kontroll görs
  2. Fotografering av hunden
  3. Svabbprov tas i munnen för genetiska analyser
  4. Klinisk beskrivning av veterinär med fokus på andningen
  5. Exteriör beskrivning av exteriörbeskrivare

De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast användas inom inventeringsprojektet.

Frågor om inventeringsprojektet besvaras av Lotta Olsson, SKKs avdelning Avel och Hälsa.
Telefon nummer: 08-7953003
Email: lotta.olsson@skk.se