SRD

Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD)
En exteriördomare ska ansvara för att bevara de olika hundrasernas typiska särarter bevaras med de mål och ramar som rasstandarden fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa.
SRD, som har tillämpats vid Länsklubbarnas utställningar sedan 2009, identifierar riskområden och förebygger att de utvecklas till problem. SRD är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.
NKU tillsatte för två år sedan en arbetsgrupp med representanter från de Nordiska länderna med uppgift att harmonisera de fyra ländernas ansatser att motverka rashundars exteriöra överdrifter som hotar hundars sundhet och hälsa.
Arbetet är slutfört och resultatet är NKU BSI (Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs) översatt till svenska Särskilda rasspecifika domaranvisningar SRD.
SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och omfattande samarbete mellan exteriördomare, berörda ras- och specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik. Denna inventering tillsammans med erfarenheter från de nordiska länderna utgör underlaget för urvalet av de raser som listats i SRD 2014 och NKU BSI och för anvisningarna för respektive ras.

Fransk bulldogg
–brakycefal och liten molossoid
Rasens speciella konstruktion, bland annat med förkortad skalle och underutvecklad nosrygg och svans, gör att överdrifter medför hälsorisker.
I rasen förekommer riskområden som:
1. Andning: Andningsbesvär som kan förknippas med alltför kort nos liksom knipta näsborrar, trånga luftvägar med otillräckligt utrymme i svalg och/eller bröstkorg.
2.Ansikte: För kort nos och utstående ögon ökar risken för ögonskador.
3.Proportioner: Överdrivet korta proportioner i hals och rygg och otillräckliga vinklar i bak- och framställ kan ge upphov till kraftlösa släpande rörelser.
4.Underutvecklad svans: Avsaknade svanskotor som varken kan ses eller kännas är ett diskvalificerande fel.
5.Hudproblem.
Uppmärksamhet ska fästas vid andning, nosrygg, ögon, hud, svans och rörelser.“Nospartiets längd skall vara ungefär 1/6 av huvudets totala längd”.
“Rörelserna skall vara fria” och aktiva. Standarden frågar efter en hund som “…skall vara liten men kraftigt byggd i förhållande till sin storlek. Den skall vara kompakt med samlade proportioner” men får inte vara överdrivet kort i hals och rygg.

Läs texten om SRD i sin helhet här.