AU (arbetsutskott) är bildat

Några personer ur styrelsen utses att ingå i AU och får då ta ett större ansvar för att utreda och bearbeta ärenden innan de tas upp till beslut vid styrelsemöte. AU kan även, om styrelsen så bestämmer, besluta i vissa ärenden. Dessa ska då redovisas vid nästkommande styrelsemöte för fastställelse eller ändring.

I FBK’s AU så medverkar Bengt-Åke Bogren, Jan-Ingvar Andersson och Lisbeth Andersson.