SRD

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)

Klicka här för SRD dokumentet i sin helhet

En exteriördomare ska ansvara för att bevara de olika hundrasernas typiska särarter bevaras med de mål och ramar som rasstandarden fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa.

SRD, som har tillämpats vid länsklubbarnas utställningar sedan 2009, identifierar riskområden och förebygger att de utvecklas till problem. SRD är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

NKU tillsatte för två år sedan en arbetsgrupp med representanter från de Nordiska länderna med uppgift att harmonisera de fyra ländernas ansatser att motverka rashundars exteriöra överdrifter som hotar hundars sundhet och hälsa.

Arbetet är slutfört och resultatet är NKU BSI (Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs) översatt till svenska: Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD.

SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och omfattande samarbete mellan exteriördomare, berörda ras- och specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik. Denna inventering tillsammans med erfarenheter från de nordiska länderna utgör underlaget för urvalet av de raser som listats i SRD 2014 och NKU BSI och för anvisningarna för respektive ras.

Fransk bulldogg
brakycefal och liten molossoid

Rasens speciella konstruktion, bland annat med förkortad skalle och underutvecklad nosrygg och svans, gör att överdrifter medför hälsorisker.

I rasen förekommer riskområden som

Andning
Ansträngd ljudlig andning på grund av för kort nosrygg, knipta näsborrar och/eller trånga andningsvägar, otillräckligt utrymme i svalg och luftvägar och/eller bröstkorg. Se Appendix 2.

Ansikte och ögon
För kort nosparti och utstående ögon, vilket ökar risken för ögonskador. Se Appendix 3.

Proportioner och konstruktion
Alltför korta proportioner i nacke och rygg så väl som otillräckliga vinklar i fram- och bakställ kan ge kraftlösa släpande rörelser.

Underutvecklad svans
Avsaknad av svans som varken kan ses eller kännas är ett diskvalificerande fel.

Leta efter sund andning, korrekt nosrygg, ögon, svans och rörelser.
Rasstandarden säger ”Nospartiets längd skall utgöra ungefär 1/6 av hela huvudets längd.”

Rasstandarden efterfrågar en ”aktiv” hund som är ”liten men kraftigt byggd i förhållande till sin storlek”, ”kort, kompakt och undersätsig med samlade proportioner” men den franska bulldoggen får aldrig bli överdrivet kort i nacke och rygg. Rörelserna ska vara fria och aktiva.